Visie, missie en kernwaarden

Visie

Stichting miMakkus© vindt dat wezenlijk contact en erkenning met mensen met een cognitieve of verstandelijke beperking essentieel is in de dagelijkse zorg en wezenlijk bijdraagt  aan hun welzijn en kwaliteit van leven.

Missie We willen onze visie realiseren door:

 • de miMakkusmethodiek© bij zorgverleners onderdeel te laten uitmaken van  van de visie op zorg
 • kenniscentrum te zijn op het gebied van wezenlijk contact en erkenning van het individu
 • onze miMakker© -de specialist in toepassing van de methode- deel te laten uitmaken van het zorgbehandelplan
 • opleidingen te organiseren tot specialist in onze methodiek: de miMakker©
 • medewerkers te trainen in het professioneel toepassen van onze benaderingswijze
 • mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen in het contact met hun naaste(n) door het bieden van handvatten.

Kernwaarden  

 • Oorspronkelijk zijn
 • Ontmoeten
 • Ontroeren
 • Onbevangen zijn
 • Dienstbaar zijn
 • Professioneel

miMakkusmethode©

Stichting miMakkus heeft een benaderingswijze ontwikkeld – de miMakkusmethode – die het mogelijk maakt om wezenlijk contact te maken met mensen met een cognitieve of verstandelijke beperking. De miMakkusmethode© gaat uit van een gelijkwaardige benadering, waardoor mensen voor wie taal niet (meer) beschikbaar is, contact ervaren. De miMakkusmethode© sluit naadloos aan bij de basisprincipes van belevingsgerichte zorg:

 • gericht op behoefte / wensen van de zorgvrager
 • ondersteunt de zorgvrager bij mogelijk maken van zelfregie
 • ondersteunen van de zorgvrager bij mentaal welbevinden

Onze methodiek vult bovenstaande aan door op authentieke non-verbaal wijze aan te sluiten bij de zorgvrager. De kern van de miMakkusmethode© is contact maken, een basisbehoefte van iedereen. Vanuit rust, vertraging en respect de mens achter de zorgvrager te zien en te benaderen. Deze benaderingswijze resulteert in onder meer alertheid, levendigheid, plezier en ontspanning bij zorgvrager. Hetgeen een positieve invloed heeft op het emotioneel welzijn van de zorgvrager en diens omgeving. De verzorger ervaart dat hij/zij door middel van het eigen gedrag, het gedrag van de zorgvrager kan beïnvloeden. Uit ervaring is gebleken dat probleemgedrag bij de zorgvrager hierdoor verminderd. Dit draagt bij aan zowel cliënt- als medewerkerstevredenheid.

De miMakker, specialist in de miMakkusmethode©, weet door toepassing van de miMakkusmethode de grens te slechten tussen de mens zonder en met een cognitieve of verstandelijke beperking.